Blogindlæg

Luther var ikke i tvivl om at husholdningen var kvindens domæne, men det har i forskningen været omdiskuteret hvorvidt det betød en øget kontrol eller ligeværdighed (Ill. Wikimedia Commons, "Metsu Washerwoman").

06.09.2016 | Videnudveksling

Lighed eller hierarki mellem kønnene hos Luther?

Et af de store spørgsmål i diskussionen af reformationens betydning, er spørgsmålet om hvad Luther betød for kvindernes stilling i samfundet. En del af forskningen har lagt vægt på, at kvinder mistede muligheder, bl.a. inden for klostervæsnet og at Luther gav husfaderen større autoritet. En anden del af forskningen har fremhævet, at Luther gav…

Til kirkefesten lod man trykke en pjece, der bl.a. omhandlede reformationens fortsatte aktualitet og betydning for det danske folk.

29.08.2016 | Videnudveksling

Reformationsjubilæet 1936: National samling og eksklusion

I januar 1936 nedsatte Københavns borgmester E. Kaper en komité, der skulle forberede fejringen af 400års jubilæet for den danske reformation. Komitéen ønskede i lyset af den tyske nazisme at samle hele befolkningen i en bevæget tid; reelt ekskluderede man dog landets tysktalende mindretal. Jubilæet blev afholdt dels i Rigsdagens, dels i komitéens…

Billede fra ægteskabsvejledningen "Philosophiske Anmerkninger over Forlibte Daarligheder; I Anledning af et kierligt Ægteskab opsatte og ugivt til et Bryllup," af F. C. Eilschov, 1748.

22.08.2016 | Videnudveksling

Kærlighed og pligter – om ægteskab og køn i 1700-tallet

I 1700-tallet var vejledningsbøger et almindeligt fænomen, som i sær henvendte sig til samfundets højere lag. Disse vejledninger angav retningslinjerne for kønnenes sømmelige opførsel, og kan således give et indblik i tidens herskende kønsnormer. I denne forbindelse betonede man især kvindens pligt til lydighed og huslige opgaver, mens mandens…

Husforhørsprotokol fra Brålanda, Sverige, 1813-19. Ved besøg på gårdene optegnede præsten læse- og bibelkundskaber hos sognebørnene (Wikipedia commons. By Unknown - Anbytarforum, Public Domain).

15.08.2016 | Videnudveksling

Reformation og læsekundskaber i 1600-tallets Skandinavien

Luthers betoning af det personlige gudsforhold betød, at den enkelte ikke blot skulle kende Guds ord, men også være i stand til selv tilegne sig det. Derfor banede reformationen vejen for en omfattende udbredelse af læsekundskaber allerede i 1600-tallet. Der kunne dog være store forskelle på, hvordan dette i praksis skete – også mellem nært…

Graviditet er det synlige bevis på en seksuel handling. For en ugift kvinde var det i 1700-tallets Danmark bevis på både en religiøs synd og en kriminel handling. Med udgangspunkt i det sjette bud ”du må ikke bedrive hor” blev ugifte kvinders (og mænds) seksuelle forhold gjort strafbare i 1617. Straffen blev delvist ophævet i 1812, men først med den nye straffelov i 1866 forsvandt straffen for ugifte kvinders seksuelle forhold helt (Ill. by Petteri Sulonen from Helsinki, Finland - Flickr, CC).

08.08.2016 | Videnudveksling

”Letfærdige kvindfolk” – om barnemord og fødsel i dølgsmål

Reformationen fik ikke alene betydning for den måde, man organiserede og tænkte teologi og kirke. De lutherske tanker om eksempelvis ægteskab og husstand fik også betydning for, hvordan man fx regulerede seksualitet og forplantning, og hvordan man straffede dem, der ikke levede op til idealerne, heriblandt de ugifte mødre, man mistænkte for…

Et af de arbejdshuse, hvortil løsgængere efter reformationen blev sendt i tvangsarbejde, var tugt- og børnehuset på Christianshavn i København. Fra 1605 blev voksne løsgængere pågrebet og sendt dertil for at arbejde med husets klædefabrikation. De voksne løsgængere havde dog kun ringe kvalifikationer, hvorfor man på tugt- og børnehuset fremover foretrak lærenemme, omstrejfende børn. Voksne løsgængere blev dog fortsat brugt til Christian 4. fæstningsbyggerier langs grænsen til Sverige (Foto: Wikimedia Commons).

01.08.2016 | Videnudveksling

Det skulle også kunne betale sig at arbejde i 1500-tallet

Hvis man kunne arbejde, så skulle man arbejde. Sådan lød det fra de lutherske reformatorer, der gjorde op med katolicismens idealisering af fattigdom. Frivillig lediggang og fattigdom skulle ikke accepteres, og i den danske lovgivning begyndte man derfor at regulere tiggeri. Det fik konsekvenser for den del af befolkningen, der tiggede om…

Valdemar Ammundsens Lutherbog fra 1917. Trykt i  begrænset oplag pga. papirmangel.

25.07.2016 | Videnudveksling

1917. Fest i en verden af vold

I Danmark var man tilbageholdende med at fejre reformationen midt i krigen. Ville en for stor fejring af det lutherske virke provokerende på England og Frankrig? Ville en for beskeden fest for Luther og reformationen virke udfordrende på Tyskland?

Frederik I og Anna af Brandenburgs gravmonument i Bordesholm Kirke.

18.07.2016 | Videnudveksling

1817. Reformation, fædreland og fromme følelser

I 1817 fik den ikke for lidt. Danmark havde lidt mere end ét nederlag og skulle nu genrejses. Fædreland og reformation smeltede sammen. Der blev ikke sparet på det sentimentale.

Kopi af anvisningen for den kongeligt anordnede Jubelfest i anledningen af reformationsjubilæet i 1717 i fyrstedømmerne For-Pommern og Rygen.

11.07.2016 | Videnudveksling

Reformationsfejringen 1717. Fest under våben.

I 1717 blev reformationsfejringen brugt politisk. Fejringen skulle styrke kongens postion som regent i den fornemste lutherske stat. Fejringen blev overvåget, ikke mindst i de nyerobrede tyske besiddelser.

Ole Worms’ udkast til antikatolske jubilæumsmønter, 1617

30.06.2016 | Videnudveksling

1617. Reformationsjubilæum uden mønter

Det første reformationsjubilæum i 1617 går ikke stille af. De lutherske har behov for at manifestere sig. Den katolske modpart tager til genmæle. Propagandakrigen bølger frem og tilbage. Mønter kom til at spille en vigtig rolle.

Viser resultater 71 til 80 ud af 145

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste